16 Mayıs 2012 Çarşamba

Değerlendirme


8. SINIF
1. ÜNİTE
KAZA KADER İNANCI
1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır
Test 1
·         "...Allah'ın katında her şey bir ölçüye göredir." (13/Ra'd suresi, 8)
·         "...Her şeyi yaratan ve bir ölçüye göre düzenleyen Allah'tır." (25/Furkan suresi, 2)
Yukarıdaki ayetlerden hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
a) Her şey Allah tarafından yaratılmıştır 
b) Her şeyin yaratılmasında bir düzen vardır
c) Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır
d) Evren gelişigüzel yaratılmıştır
Test 2
Tuncer: Doğada denge ve düzen yoktur
Erdaş: Evrendeki var­lıklar kendi içinde tutarlı ve uyumludur
Burak: İnsanın yaratılışında bir ölçü vardır
Ali: Allah, evrende bulunan her şeyi bir ölçüye göre yarat­mıştır
Yukarıda bazı öğrencilere ait görüşlere yer verilmiştir. Hangi öğrencinin görüşü doğru olarak kabul edilemez?
a)
Ali
b) Burak
c) Erdaş
d) Tuncer
Test 3
·         "Gece ve gündüzün peş peşe gelmesinde, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı her şeyde, Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyan bir toplum için ibretler vardır." (10/Yunus suresi, 6)
Yukarıdaki ayette asıl olarak anlatılmak istenilen aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gece ve gündüz peş peşe gelmektedir
b) Allah gökleri ve yeri yaratmıştır
c) Her şeyde bir ölçü vardır
d) İnsan Allah’ın yarattıklarını düşünüp ibret almalıdır
2. Kader ve Evrendeki Yasalar
2.1. Fiziksel Yasalar
Test 4
Fiziksel yasalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Doğa yasalarıdır
b) Her varlık, bu yasaların sınırları içinde işlevlerini yürütür
c) Fiziksel yasalar zorunludur
d) Fiziksel yasalar değişebilir
Test 5
Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yasalardan değildir?
a) Suyun 100 derece sıcaklıkta kaynaması
b) Isıtılan metallerin genişletilmesi
c) Yer çekimi kanunu
d) Canlıların üremesi
Test 6
·          ("Onun varlığının bel­gelerinden biri de denizde dağlar gibi yüzen gemilerdir.")
Yukarıdaki ayette aşağıdaki yasalardan hangisine işaret edilmiştir?
a) Kimyasal yasalar
b) Toplumsal yasalar
c) Biyolojik yasalar
d) Fiziksel yasalar
Test 7
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Fiziksel yasalar evrende yaşama ortamı oluşturur
b) Kur’an da fiziksel yasalarla yaşama ortamı arasındaki ilişkiye değinilmiştir
c) Allah fiziksel yasaları evreni yaratmadan önce belirlemiştir
d) Fiziksel yasalar olmasa da evrende yaşam olabilirdi


2.2. Biyolojik Yasalar
Test 8
Biyolojik yasalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) İnsanın yaşamı biyolojik yasaların sınırları içinde sürmektedir
b) Fiziksel ve biyolojik yasalar, birbiriyle tam bir uyum ve bütünlük içindedirler
c) Biyolojik yasalar süreklidir ve değişmez
d) Bu yasa bütün canlı varlıklar için geçerli değildir
2.3. Toplumsal Yasalar
Test 9
Toplumsal yasalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Toplumsal alanda geçerli olan yasalardır
b) Toplumsal yasalar olaylar arasında neden sonuç ilişkisinin olduğunu belirtir
c) Toplumsal yasalar evrenseldir
d) Toplumsal yasalar fiziksel ve biyolojik yasalar kadar kesindir
Test 10
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yasalara örnek olamaz?
a) Köy ve kasaba gibi yerlerde geleneklere bağlılık daha güçlüdür
b) Bilgisiz ve eğitimsiz toplumlarda suç oranı daha yüksektir
c) Gelir dağılımız adil olmadığı toplumlarda toplumsal barış bozulur
d) Canlılar doğar, büyür ve ölür

3. İnsanın İradesi ve Kader
Test 11
Ahmet Ali: Allah, insanı kendisine kulluk etmesi için yaratmıştır
Hakan: Allah, insanı iyi ve kötü amellerle imtihan etmektedir
Muharrem: İnsan, Allah'ın emir ve yasaklarına uymakla sorumlu tutulmuştur
Emin: İnsanlar yaptıkları işlerde özgür değillerdir
Yukarıda bazı öğrencilere ait görüşlere yer verilmiştir. Hangi öğrencinin görüşü doğru olarak kabul edilemez?
a)
Ahmet Ali
b) Hakan
c) Muharrem
d) Emin
Test 12
Yüce Allah’ın ezelden ebede kadar olacak şeylerin hepsini önceden bilip belirlemesine ne ad verilir?
a) Şerr
b) Hayır
c) Kaza
d) Kader
Test 13
Kader, Allah’ın hangi sıfatının bir sonucudur?
a) Yaratma sıfatı
b) Kudret sıfatı
c) İrade sıfatı
d) İlim sıfatı
Test 14
Allah’ın önceden belirlediği şeyleri yeri ve zamanı geldiği zaman yaratmasına ne ad verilir?
a) Şerr
b) Hayır
c) Kader
d) Kaza
Test 15
Kaza, Allah’ın hangi sıfatının bir sonucudur?
a) İrade- İlim- Hayat
b) Vucud- Kudret- Yaratma
c) İlim –İrade- Hayat
d) İrade- Kudret- Yaratma

15 Mayıs 2012 Salı

Kaza

Sözlükte "emir, hüküm, bitirme ve yaratma" anlamlarına gelen kazâ, Cenâb-ı Hakk'ın ezelde irade ettiği ve takdir buyurduğu şeylerin zamanı ge­lince, her birisini ezelî ilim, irade ve takdirine uygun biçimde meydana getir­mesi ve yaratmasıdır. Kazâ Allah'ın tekvîn sıfatı ile ilgili bir kavramdır.
"...Her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve mukadderatını tayin eden Al­lah, yüceler yücesidir" (el-Furkan 25/2).


Kazadan kasıt resimde gördüğünüz durum değildir.

Kaza ve Kadere iman


Kader, Allah’ın her şeyi bilmesi, kaza ise bildiği gibi olmasıdır. Allah’ın ilim sıfatı vardır ve bu Allah’ın her şeyi en ince ayrıntılarına kadar bilmesini gerektirir. Allah ezelden ebede kadar her şeyi bilir. Allah’ın ilim sıfatı yanında “Mukaddir” yani “Her şeyi en ince detaylarına kadar hesaplayan” ve “Munazzım” “Her şeyi en güzel şekilde planlayan” gibi isimleri vardır. Bilmek ise her şeyi planlamak ve programlamak demektir. Bu nedenle kader Allah’ın planıdır. En iyi işler planlı ve programlı yapılan işlerdir. Bir şeyin planı ne kadar mükemmel ve en ince detaylarına kadar düşünülmüş ve hesaplanmış ise o plana göre yapılan işler de o kadar güzel ve mükemmel olur.
Örnek:Bir bina yapmayı düşünen bir mühendis önce binanın planını yapar. Her şeyi plan üzerinde en ince ayrıntılarına kadar hesaplar. Kaç metre kareye ne kadar demir, kum, kireç, çimento gider. Şekli nasıl olmalı. Binanın kapıları pencereleri katları, ısınması, elektriği ve her şeyi en ince detaylarına kadar hesaplanır. Kaç kişi kaç günde yapacak ve ne kadar maliyet çıkacak ve ne zaman tamamlanarak sahiplerine teslim edilecek hepsi planlanır ve hesaplanır. Sonra bina aynen planlandığı şekilde yapılır ve zamanında biterse herkes o binayı yapan mühendisin ne derece bilgili olduğunu anlar.
Öğretmen bir bina planını yanına alarak öğrencilere gösterir ve Allah’ın Kaderinin de bunun gibi kâinatın planı olduğunu anlatır.
 Aynı şekilde dünyada bulunan beş yüz bin çeşit bitki ve hayvanların doğumları, ölümleri, yiyecekleri, içecekleri, giyecekleri ve bütün ihtiyaçları önceden planlanmaz ve hesaplanmazsa hayat mükemmel devam etmez.
Öğretmen bununla ilgili pek çok örnek vererek kadere imanın içinde bulunduğumuz hayatın kendisi olduğunu anlatır. Böylece öğrenciler “her şeyin kaderle takdir edildiğini anlarlar.”
Bundan sonra öğretmen Kur’ândaki “Biz her şeyi kaderle takdir edip planlamışızdır”  ayetini tahtaya yazarak kaderin Allah’ın planı ve programı olduğunu anlatır. Böylece yaşanan hayat ile Kur’ân arasındaki bütünlüğü ve uyumu da vurgulamış olur.
Örnekler ve konular daha da çoğaltılabilir.
Uygulanacak Teknik ve Metotlar
1. Örnekleme Metodu: 
Kadere örnek olarak planlar, programlar, çekirdeklerin içinde yazılan o çekirdeğin ağacına ve bitkisine ait planlar örnek olarak verilebilir.
2. Düşündürme Metodu: Çekirdekler, yumurtalar üzerinde düşünmeleri istenir. Ay ve güneşin hareketlerinin ilim adamları tarafından neden önceden bilindiği ve hesaplandığı sorulabilir. Bundan Allah’ın güneşini ayın ve dünyanın hareketlerinin önceden belirlediği ve kaderini önceden yazdığı anlatılır. 
3. Bilinenden Bilinmeyene Ulaşma Metodu: Bilgi ile sonuç arasında irtibat kurulur ve bir şey önce bilgi olarak vardır, sonra bu bilgi eylem sonucu iş ve sanat olarak oraya çıkar. Ne kadar çok bilirseniz o kadar güzel yaparsınız” denilerek bilgi ve sonuç irtibatı kurulabilir. Allah’ın kaderini bilgi, varlığın yaratılışını da bu bilgiye dayanan eylem ve iş olarak anlaması sağlanır.
4. Gözlem Metodu: Mühendislerin yaptıkları planlar ve bu plana göre müteahhitlerin nasıl binalar yaptıkları gözlem sonucu anlattırılabilir. Sonra her bitkinin planının onun çekirdeğinde yazılı olduğu ve her canlının kaderinin de plan ve program şeklinde çekirdeğinde ve hücrelerdeki kromozomlarda yazıldığı ona göre yaratıldığı ve şekil aldığı anlatılır. 
5. Vak’a Analizi Metodu: Rüyalar ve rüyalarda görülenlerin bir gün vukua gelmesi anlatılacak rüyalarla ortaya konabilir. Osman Gazi’nin gördüğü rüya, peygamberimizin (sav) gördüğü rüyalar anlatılarak kaderin daha önceden yazılı olduğu bu nedenle rüyalarda görülebileceği anlatılabilir. Burada “Hikâye Metodu” da uygulanmış olur.

Sonuç:
Din “iman öğretisi” ile işe başlar. Sonra “salih amel” ister. Temelde iman olmayınca ibadetlerle ilgili “emir ve yasakların” hayata geçmesi mümkün olmaz. Dinde ise iki temel iman esası vardır. Birincisi Allah’a iman, ikincisi ise Ahirete imandır. Kitaplar ve peygamberler insanlara bu iki iman esasını anlatırlar. Melekler de hem inanan ve ibadet eden varlıklardır, hem de Cebrail (as) Allah’ın emirlerini insanlara tebliğ etmekle yükümlü olduğu için imanın esaslarından sayılmıştır.
İman salt inanmaktan ve körü körüne bağlanmaktan ibaret değildir. İmanın bilgi, öğreti ve hayat ile münasebeti ve bağı vardır. Varlığın yaratılış amacını ortaya koyan yaratıcı ile varlık arasındaki ilgi ve alakayı sağlar. İnsana bakan yönü ile de insan, varlık ve yaratıcı arasındaki alakayı ifade eder. Bu bakımdan insanın varlık ile yaratıcı, kendi varlığı ile varlık ve yaratıcı arasındaki bağı devamlı korumaya ve güçlendirmeye ihtiyacı vardır. Bu nedenle Kur’ân “inananların da imanlarını daima yenilemesini, tazelemesini ve güçlendirmelerini” ister.
Okullarımızda “Din Kültürü” derslerinde “İman Öğretisi”nin daha kapsamlı verilebilmesi için “Kur’anın öğretisi” esas alınarak akla, ilme ve yaşanan olaylardan örnekler verilerek Allah’a ahirete, meleklere ve kadere iman akılcı bir metotla anlatılabilirse daha iyi anlaşılabilir.

KAZA VE KADER

                                                        KADERE İMAN NEDİR
          Kader ilim nevindendir ilim ise bilinene tabidir. Allah ezeli ve sonsuz iilmi ile insanın kaderini bilir. Hangi zaman başına hangi olayın geleceğini Allah sonsuz ilmi ile bilir.


                                                                                                            Kaderi tenkid eden başını örse vurur kırar, rahmete itiraz eden rahmetten mahrum kalır. Herşey kader ile takdir edilmiştir, kısmetine razı ol ki rahat edesin. Allah seni senden daha ziyade düşünür.Onun için acaba gelecekte benim halim ne olacak gibi kaygılara kapılmaya hiç gerek yoktur. Allah bize lazım olan herşeyi kaderimize yazmıştır. Zamanı geldiğinde o iş kaza olur yani vuku bulur.
                                                      KAZA NEDİR
     Kaza, resimde gördüğümüz kaza anlamına gelmemektedir. Dini literatürde kaza: İnsanın kaderinde yazılı olan olayların, durumların zamanı geldiğinde vuku bulmasıdır. Mesela benim kaderimde şu gün şu saatte ayağımın kırılacağı yazılmış, o gün o saat geldiğinde ayağımın kırılması o olayın kaza olduğunu yani meydana geldiğini belirtir.

25 Nisan 2012 Çarşamba

Kaza ve Kader

 
 Böyle bir videoyu öğrencilerle paylaşarak kaza konusunu anlatabiliriz.